Solicitamos a redución da percariedade no emprego público, a “médula do funcionamento dos servizos públicos básicos”

PARTICIPA