Escort istanbul

Identidade Corporativa

Que é a identidade corporativa?

Son os elementos que fan resaltar a imaxe que identifica e distingue a unha empresa ou organización, como as marcas, logotipos, cores, etc.

Composición de marca

Está formada por 2 cadrados, o logotipo e o símbolo. O logotipo pode empregarse sen o símbolo, mentres que este aparecerá sempre xunto ao logotipo.

Cor corporativa

A identidade corporativa do PSdeG ten coma cor corporativa o vermello.

Cando a marca se reproduza nunha soa tinta substituirase o vermello polo 100% desta. En ningún caso se empregará un tramado de tinta.

Cando as aplicacións se reproduzan en branco e negro, a marca empregarase ao 100% negro.

O espazo entre os cadros debe de ter a cor do fondo onde se aplica a marca.

Tipografía

A identidade corporativa ten como tipografía principal a Interstate, nas súas versións Light, Regula e Bold. Para outros textos, debe de empregarse a Univers, nas súas diferentes versións; polo cal, este será o tipo de letra que se empregue para o nome das Agrupacións Municipais, Comarcais, etc.

Descargas
Manual de Identidade Corporativa
Logotipos
Tipografías

Sintonías
Galega
Jazz
Orquestal
Rock
Guitarra

escort izmit

FLICKR

la foto 2la foto 1IMG_9192IMG_9184IMG_9147IMG_9165

ÚLTIMAS NOVAS

escort izmit
ralph lauren polo ralph lauren sale uk ralph lauren outlet uk
-").toLowerCase();r=e.getAttribute(i);if(typeof r=="string"){try{r=r==="true"?!0:r==="false"?!1:r==="null"?null:s.isNaN(r)?a.test(r)?s.parseJSON(r):r:parseFloat(r)}catch(o){}s.data(e,n,r)}else r=t}return r}function c(e){for(var t in e)if(t!=="toJSON")return!1;return!0}function h(e,n,r){var i=n+"defer",o=n+"queue",u=n+"mark",a=s.data(e,i,t,!0);a&&(r==="queue"||!s.data(e,o,t,!0))&&(r==="mark"||!s.data(e,u,t,!0))&&setTimeout(function(){!s.data(e,o,t,!0)&&!s.data(e,u,t,!0)&&(s.removeData(e,i,!0),a.resolve())},0)}function L(){return!1}function A(){return!0}function H(e,n,r){var i=s.extend({},r[0]);i.type=e,i.originalEvent={},i.liveFired=t,s.event.handle.call(n,i),i.isDefaultPrevented()&&r[0].preventDefault()}function j(e){var t,n,r,i,o,u,a,f,l,c,h,p,d,v=[],m=[],g=s._data(this,"events");if(e.liveFired===this||!g||!g.live||e.target.disabled||e.button&&e.type==="click")return;e.namespace&&(p=new RegExp("(^|\.)"+e.namespace.split(".").join("\.(?:.*\.)?")+"(\.|$)")),e.liveFired=this;var y=g.live.slice(0);for(a=0;an)break;e.currentTarget=i.elem,e.data=i.handleObj.data,e.handleObj=i.handleObj,d=i.handleObj.origHandler.apply(i.elem,arguments);if(d===!1||e.isPropagationStopped()){n=i.level,d===!1&&(t=!1);if(e.isImmediatePropagationStopped())break}}return t}function F(e,t){return(e&&e!=="*"?e+".":"")+t.replace(T,"`").replace(N,"&")}function V(e){return!e||!e.parentNode||e.parentNode.nodeType===11}function $(e,t,n){t=t||0;if(s.isFunction(t))return s.grep(e,function(e,r){var i=!!t.call(e,r,e);return i===n});if(t.nodeType)return s.grep(e,function(e,r){return e===t===n});if(typeof t=="string"){var r=s.grep(e,function(e){return e.nodeType===1});if(U.test(t))return s.filter(t,r,!n);t=s.filter(t,r)}return s.grep(e,function(e,r){return s.inArray(e,t)>=0===n})}function st(e,t){return s.nodeName(e,"table")?e.getElementsByTagName("tbody")[0]||e.appendChild(e.ownerDocument.createElement("tbody")):e}function ot(e,t){if(t.nodeType!==1||!s.hasData(e))return;var n=s.expando,r=s.data(e),i=s.data(t,r);if(r=r[n]){var o=r.events;i=i[n]=s.extend({},r);if(o){delete i.handle,i.events={};for(var u in o)for(var a=0,f=o[u].length;a
 
Escort istanbul

Identidade Corporativa

Que é a identidade corporativa?

Son os elementos que fan resaltar a imaxe que identifica e distingue a unha empresa ou organización, como as marcas, logotipos, cores, etc.

Composición de marca

Está formada por 2 cadrados, o logotipo e o símbolo. O logotipo pode empregarse sen o símbolo, mentres que este aparecerá sempre xunto ao logotipo.

Cor corporativa

A identidade corporativa do PSdeG ten coma cor corporativa o vermello.

Cando a marca se reproduza nunha soa tinta substituirase o vermello polo 100% desta. En ningún caso se empregará un tramado de tinta.

Cando as aplicacións se reproduzan en branco e negro, a marca empregarase ao 100% negro.

O espazo entre os cadros debe de ter a cor do fondo onde se aplica a marca.

Tipografía

A identidade corporativa ten como tipografía principal a Interstate, nas súas versións Light, Regula e Bold. Para outros textos, debe de empregarse a Univers, nas súas diferentes versións; polo cal, este será o tipo de letra que se empregue para o nome das Agrupacións Municipais, Comarcais, etc.

Descargas
Manual de Identidade Corporativa
Logotipos
Tipografías

Sintonías
Galega
Jazz
Orquestal
Rock
Guitarra

escort izmit
ralph lauren polo ralph lauren sale uk ralph lauren outlet uk
*/")),t.parentNode&&t.parentNode.removeChild(t)}function Tt(e,t,n){var r=t==="width"?e.offsetWidth:e.offsetHeight,i=t==="width"?bt:wt;if(r>0)return n!=="border"&&s.each(i,function(){n||(r-=parseFloat(s.css(e,"padding"+this))||0),n==="margin"?r+=parseFloat(s.css(e,n+this))||0:r-=parseFloat(s.css(e,"border"+this+"Width"))||0}),r+"px";r=Et(e,t,t);if(r<0||r==null)r=e.style[t]||0;return r=parseFloat(r)||0,n&&s.each(i,function(){r+=parseFloat(s.css(e,"padding"+this))||0,n!=="padding"&&(r+=parseFloat(s.css(e,"border"+this+"Width"))||0),n==="margin"&&(r+=parseFloat(s.css(e,n+this))||0)}),r+"px"}function $t(e){return function(t,n){typeof t!="string"&&(n=t,t="*");if(s.isFunction(n)){var r=t.toLowerCase().split(jt),i=0,o=r.length,u,a,f;for(;i").appendTo(t),i=r.css("display");r.remove();if(i==="none"||i===""){an||(an=n.createElement("iframe"),an.frameBorder=an.width=an.height=0),t.appendChild(an);if(!fn||!an.createElement)fn=(an.contentWindow||an.contentDocument).document,fn.write((n.compatMode==="CSS1Compat"?"":"")+""),fn.close();r=fn.createElement(e),fn.body.appendChild(r),i=s.css(r,"display"),t.removeChild(an)}un[e]=i}return un[e]}function En(e){return s.isWindow(e)?e:e.nodeType===9?e.defaultView||e.parentWindow:!1}var n=e.document,r=e.navigator,i=e.location,s=function(){function B(){if(i.isReady)return;try{n.documentElement.doScroll("left")}catch(e){setTimeout(B,1);return}i.ready()}var i=function(e,t){return new i.fn.init(e,t,u)},s=e.jQuery,o=e.$,u,a=/^(?:[^#<]*(<[\w\W]+>)[^>]*$|#([\w\-]*)$)/,f=/\S/,l=/^\s+/,c=/\s+$/,h=/\d/,p=/^<(\w+)\s*\/?>(?:<\/
 
Escort istanbul

Identidade Corporativa

Que é a identidade corporativa?

Son os elementos que fan resaltar a imaxe que identifica e distingue a unha empresa ou organización, como as marcas, logotipos, cores, etc.

Composición de marca

Está formada por 2 cadrados, o logotipo e o símbolo. O logotipo pode empregarse sen o símbolo, mentres que este aparecerá sempre xunto ao logotipo.

Cor corporativa

A identidade corporativa do PSdeG ten coma cor corporativa o vermello.

Cando a marca se reproduza nunha soa tinta substituirase o vermello polo 100% desta. En ningún caso se empregará un tramado de tinta.

Cando as aplicacións se reproduzan en branco e negro, a marca empregarase ao 100% negro.

O espazo entre os cadros debe de ter a cor do fondo onde se aplica a marca.

Tipografía

A identidade corporativa ten como tipografía principal a Interstate, nas súas versións Light, Regula e Bold. Para outros textos, debe de empregarse a Univers, nas súas diferentes versións; polo cal, este será o tipo de letra que se empregue para o nome das Agrupacións Municipais, Comarcais, etc.

Descargas
Manual de Identidade Corporativa
Logotipos
Tipografías

Sintonías
Galega
Jazz
Orquestal
Rock
Guitarra

escort izmit
ralph lauren polo ralph lauren sale uk ralph lauren outlet uk
>)?$/,d=/^[\],:{}\s]*$/,v=/\(?:["\\/bfnrt]|u[0-9a-fA-F]{4})/g,m=/"[^"\\n\r]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?/g,g=/(?:^|:|,)(?:\s*\[)+/g,y=/(webkit)[ \/]([\w.]+)/,b=/(opera)(?:.*version)?[ \/]([\w.]+)/,w=/(msie) ([\w.]+)/,E=/(mozilla)(?:.*? rv:([\w.]+))?/,S=/-([a-z]|[0-9])/ig,x=/^-ms-/,T=function(e,t){return(t+"").toUpperCase()},N=r.userAgent,C,k,L,A=Object.prototype.toString,O=Object.prototype.hasOwnProperty,M=Array.prototype.push,_=Array.prototype.slice,D=String.prototype.trim,P=Array.prototype.indexOf,H={};return i.fn=i.prototype={constructor:i,init:function(e,r,s){var o,u,f,l;if(!e)return this;if(e.nodeType)return this.context=this[0]=e,this.length=1,this;if(e==="body"&&!r&&n.body)return this.context=n,this[0]=n.body,this.selector=e,this.length=1,this;if(typeof e=="string"){e.charAt(0)==="<"&&e.charAt(e.length-1)===">"&&e.length>=3?o=[null,e,null]:o=a.exec(e);if(o&&(o[1]||!r)){if(o[1])return r=r instanceof i?r[0]:r,l=r?r.ownerDocument||r:n,f=p.exec(e),f?i.isPlainObject(r)?(e=[n.createElement(f[1])],i.fn.attr.call(e,r,!0)):e=[l.createElement(f[1])]:(f=i.buildFragment([o[1]],[l]),e=(f.cacheable?i.clone(f.fragment):f.fragment).childNodes),i.merge(this,e);u=n.getElementById(o[2]);if(u&&u.parentNode){if(u.id!==o[2])return s.find(e);this.length=1,this[0]=u}return this.context=n,this.selector=e,this}return!r||r.jquery?(r||s).find(e):this.constructor(r).find(e)}return i.isFunction(e)?s.ready(e):(e.selector!==t&&(this.selector=e.selector,this.context=e.context),i.makeArray(e,this))},selector:"",jquery:"1.6.3",length:0,size:function(){return this.length},toArray:function(){return _.call(this,0)},get:function(e){return e==null?this.toArray():e<0?this[this.length+e]:this[e]},pushStack:function(e,t,n){var r=this.constructor();return i.isArray(e)?M.apply(r,e):i.merge(r,e),r.prevObject=this,r.context=this.context,t==="find"?r.selector=this.selector+(this.selector?" ":"")+n:t&&(r.selector=this.selector+"."+t+"("+n+")"),r},each:function(e,t){return i.each(this,e,t)},ready:function(e){return i.bindReady(),k.done(e),this},eq:function(e){return e===-1?this.slice(e):this.slice(e,+e+1)},first:function(){return this.eq(0)},last:function(){return this.eq(-1)},slice:function(){return this.pushStack(_.apply(this,arguments),"slice",_.call(arguments).join(","))},map:function(e){return this.pushStack(i.map(this,function(t,n){return e.call(t,n,t)}))},end:function(){return this.prevObject||this.constructor(null)},push:M,sort:[].sort,splice:[].splice},i.fn.init.prototype=i.fn,i.extend=i.fn.extend=function(){var e,n,r,s,o,u,a=arguments[0]||{},f=1,l=arguments.length,c=!1;typeof a=="boolean"&&(c=a,a=arguments[1]||{},f=2),typeof a!="object"&&!i.isFunction(a)&&(a={}),l===f&&(a=this,--f);for(;f0)return;k.resolveWith(n,[i]),i.fn.trigger&&i(n).trigger("ready").unbind("ready")}},bindReady:function(){if(k)return;k=i._Deferred();if(n.readyState==="complete")return setTimeout(i.ready,1);if(n.addEventListener)n.addEventListener("DOMContentLoaded",L,!1),e.addEventListener("load",i.ready,!1);else if(n.attachEvent){n.attachEvent("onreadystatechange",L),e.attachEvent("onload",i.ready);var t=!1;try{t=e.frameElement==null}catch(r){}n.documentElement.doScroll&&t&&B()}},isFunction:function(e){return i.type(e)==="function"},isArray:Array.isArray||function(e){return i.type(e)==="array"},isWindow:function(e){return e&&typeof e=="object"&&"setInterval"in e},isNaN:function(e){return e==null||!h.test(e)||isNaN(e)},type:function(e){return e==null?String(e):H[A.call(e)]||"object"},isPlainObject:function(e){if(!e||i.type(e)!=="object"||e.nodeType||i.isWindow(e))return!1;try{if(e.constructor&&!O.call(e,"constructor")&&!O.call(e.constructor.prototype,"isPrototypeOf"))return!1}catch(n){return!1}var r;for(r in e);return r===t||O.call(e,r)},isEmptyObject:function(e){for(var t in e)return!1;return!0},error:function(e){throw e},parseJSON:function(t){if(typeof t!="string"||!t)return null;t=i.trim(t);if(e.JSON&&e.JSON.parse)return e.JSON.parse(t);if(d.test(t.replace(v,"@").replace(m,"]").replace(g,"")))return(new Function("return "+t))();i.error("Invalid JSON: "+t)},parseXML:function(n){var r,s;try{e.DOMParser?(s=new DOMParser,r=s.parseFromString(n,"text/xml")):(r=new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM"),r.async="false",r.loadXML(n))}catch(o){r=t}return(!r||!r.documentElement||r.getElementsByTagName("parsererror").length)&&i.error("Invalid XML: "+n),r},noop:function(){},globalEval:function(t){t&&f.test(t)&&(e.execScript||function(t){e.eval.call(e,t)})(t)},camelCase:function(e){return e.replace(x,"ms-").replace(S,T)},nodeName:function(e,t){return e.nodeName&&e.nodeName.toUpperCase()===t.toUpperCase()},each:function(e,n,r){var s,o=0,u=e.length,a=u===t||i.isFunction(e);if(r){if(a){for(s in e)if(n.apply(e[s],r)===!1)break}else for(;o0&&e[0]&&e[f-1]||f===0||i.isArray(e));if(l)for(;a1?u.call(arguments,0):n,--i||o.resolveWith(o,u.call(t,0))}}var t=arguments,n=0,r=t.length,i=r,o=r<=1&&e&&s.isFunction(e.promise)?e:s.Deferred();if(r>1){for(;n
a",r=e.getElementsByTagName("*"),i=e.getElementsByTagName("a")[0];if(!r||!r.length||!i)return{};o=n.createElement("select"),u=o.appendChild(n.createElement("option")),a=e.getElementsByTagName("input")[0],l={leadingWhitespace:e.firstChild.nodeType===3,tbody:!e.getElementsByTagName("tbody").length,htmlSerialize:!!e.getElementsByTagName("link").length,style:/top/.test(i.getAttribute("style")),hrefNormalized:i.getAttribute("href")==="/a",opacity:/^0.55$/.test(i.style.opacity),cssFloat:!!i.style.cssFloat,checkOn:a.value==="on",optSelected:u.selected,getSetAttribute:e.className!=="t",submitBubbles:!0,changeBubbles:!0,focusinBubbles:!1,deleteExpando:!0,noCloneEvent:!0,inlineBlockNeedsLayout:!1,shrinkWrapBlocks:!1,reliableMarginRight:!0},a.checked=!0,l.noCloneChecked=a.cloneNode(!0).checked,o.disabled=!0,l.optDisabled=!u.disabled;try{delete e.test}catch(E){l.deleteExpando=!1}!e.addEventListener&&e.attachEvent&&e.fireEvent&&(e.attachEvent("onclick",function(){l.noCloneEvent=!1}),e.cloneNode(!0).fireEvent("onclick")),a=n.createElement("input"),a.value="t",a.setAttribute("type","radio"),l.radioValue=a.value==="t",a.setAttribute("checked","checked"),e.appendChild(a),c=n.createDocumentFragment(),c.appendChild(e.firstChild),l.checkClone=c.cloneNode(!0).cloneNode(!0).lastChild.checked,e.innerHTML="",e.style.width=e.style.paddingLeft="1px",h=n.getElementsByTagName("body")[0],d=n.createElement(h?"div":"body"),v={visibility:"hidden",width:0,height:0,border:0,margin:0,background:"none"},h&&s.extend(v,{position:"absolute",left:"-1000px",top:"-1000px"});for(b in v)d.style[b]=v[b];d.appendChild(e),p=h||t,p.insertBefore(d,p.firstChild),l.appendChecked=a.checked,l.boxModel=e.offsetWidth===2,"zoom"in e.style&&(e.style.display="inline",e.style.zoom=1,l.inlineBlockNeedsLayout=e.offsetWidth===2,e.style.display="",e.innerHTML="
",l.shrinkWrapBlocks=e.offsetWidth!==2),e.innerHTML="
t


";if(t.querySelectorAll&&t.querySelectorAll(".TEST").length===0)return;c=function(t,i,s,o){i=i||n;if(!o&&!c.isXML(i)){var u=/^(\w+$)|^\.([\w\-]+$)|^#([\w\-]+$)/.exec(t);if(u&&(i.nodeType===1||i.nodeType===9)){if(u[1])return m(i.getElementsByTagName(t),s);if(u[2]&&h.find.CLASS&&i.getElementsByClassName)return m(i.getElementsByClassName(u[2]),s)}if(i.nodeType===9){if(t==="body"&&i.body)return m([i.body],s);if(u&&u[3]){var a=i.getElementById(u[3]);if(!a||!a.parentNode)return m([],s);if(a.id===u[3])return m([a],s)}try{return m(i.querySelectorAll(t),s)}catch(f){}}else if(i.nodeType===1&&i.nodeName.toLowerCase()!=="object"){var l=i,p=i.getAttribute("id"),d=p||r,v=i.parentNode,g=/^\s*[+~]/.test(t);p?d=d.replace(/'/g,"\$&"):i.setAttribute("id",d),g&&v&&(i=i.parentNode);try{if(!g||v)return m(i.querySelectorAll("[id='"+d+"'] "+t),s)}catch(y){}finally{p||l.removeAttribute("id")}}}return e(t,i,s,o)};for(var i in e)c[i]=e[i];t=null}(),function(){var e=n.documentElement,t=e.matchesSelector||e.mozMatchesSelector||e.webkitMatchesSelector||e.msMatchesSelector;if(t){var r=!t.call(n.createElement("div"),"div"),i=!1;try{t.call(n.documentElement,"[test!='']:sizzle")}catch(s){i=!0}c.matchesSelector=function(e,n){n=n.replace(/\=\s*([^'"\]]*)\s*\]/g,"='
 
Escort istanbul

Identidade Corporativa

Que é a identidade corporativa?

Son os elementos que fan resaltar a imaxe que identifica e distingue a unha empresa ou organización, como as marcas, logotipos, cores, etc.

Composición de marca

Está formada por 2 cadrados, o logotipo e o símbolo. O logotipo pode empregarse sen o símbolo, mentres que este aparecerá sempre xunto ao logotipo.

Cor corporativa

A identidade corporativa do PSdeG ten coma cor corporativa o vermello.

Cando a marca se reproduza nunha soa tinta substituirase o vermello polo 100% desta. En ningún caso se empregará un tramado de tinta.

Cando as aplicacións se reproduzan en branco e negro, a marca empregarase ao 100% negro.

O espazo entre os cadros debe de ter a cor do fondo onde se aplica a marca.

Tipografía

A identidade corporativa ten como tipografía principal a Interstate, nas súas versións Light, Regula e Bold. Para outros textos, debe de empregarse a Univers, nas súas diferentes versións; polo cal, este será o tipo de letra que se empregue para o nome das Agrupacións Municipais, Comarcais, etc.

Descargas
Manual de Identidade Corporativa
Logotipos
Tipografías

Sintonías
Galega
Jazz
Orquestal
Rock
Guitarra

escort izmit
']");if(!c.isXML(e))try{if(i||!h.match.PSEUDO.test(n)&&!/!=/.test(n)){var s=t.call(e,n);if(s||!r||e.document&&e.document.nodeType!==11)return s}}catch(o){}return c(n,null,null,[e]).length>0}}}(),function(){var e=n.createElement("div");e.innerHTML="
";if(!e.getElementsByClassName||e.getElementsByClassName("e").length===0)return;e.lastChild.className="e";if(e.getElementsByClassName("e").length===1)return;h.order.splice(1,0,"CLASS"),h.find.CLASS=function(e,t,n){if(typeof t.getElementsByClassName!="undefined"&&!n)return t.getElementsByClassName(e[1])},e=null}(),n.documentElement.contains?c.contains=function(e,t){return e!==t&&(e.contains?e.contains(t):!0)}:n.documentElement.compareDocumentPosition?c.contains=function(e,t){return!!(e.compareDocumentPosition(t)&16)}:c.contains=function(){return!1},c.isXML=function(e){var t=(e?e.ownerDocument||e:0).documentElement;return t?t.nodeName!=="HTML":!1};var O=function(e,t){var n,r=[],i="",s=t.nodeType?[t]:t;while(n=h.match.PSEUDO.exec(e))i+=n[0],e=e.replace(h.match.PSEUDO,"");e=h.relative[e]?e+"*":e;for(var o=0,u=s.length;o0)for(u=o;u0:this.filter(e).length>0)},closest:function(e,t){var n=[],r,i,o=this[0];if(s.isArray(e)){var u,a,f={},l=1;if(o&&e.length){for(r=0,i=e.length;r-1:s(o).is(u))&&n.push({selector:a,elem:o,level:l});o=o.parentNode,l++}}return n}var c=W.test(e)||typeof e!="string"?s(e,t||this.context):0;for(r=0,i=this.length;r-1:s.find.matchesSelector(o,e)){n.push(o);break}o=o.parentNode;if(!o||!o.ownerDocument||o===t||o.nodeType===11)break}}return n=n.length>1?s.unique(n):n,this.pushStack(n,"closest",e)},index:function(e){return e?typeof e=="string"?s.inArray(this[0],s(e)):s.inArray(e.jquery?e[0]:e,this):this[0]&&this[0].parentNode?this.prevAll().length:-1},add:function(e,t){var n=typeof e=="string"?s(e,t):s.makeArray(e&&e.nodeType?[e]:e),r=s.merge(this.get(),n);return this.pushStack(V(n[0])||V(r[0])?r:s.unique(r))},andSelf:function(){return this.add(this.prevObject)}}),s.each({parent:function(e){var t=e.parentNode;return t&&t.nodeType!==11?t:null},parents:function(e){return s.dir(e,"parentNode")},parentsUntil:function(e,t,n){return s.dir(e,"parentNode",n)},next:function(e){return s.nth(e,2,"nextSibling")},prev:function(e){return s.nth(e,2,"previousSibling")},nextAll:function(e){return s.dir(e,"nextSibling")},prevAll:function(e){return s.dir(e,"previousSibling")},nextUntil:function(e,t,n){return s.dir(e,"nextSibling",n)},prevUntil:function(e,t,n){return s.dir(e,"previousSibling",n)},siblings:function(e){return s.sibling(e.parentNode.firstChild,e)},children:function(e){return s.sibling(e.firstChild)},contents:function(e){return s.nodeName(e,"iframe")?e.contentDocument||e.contentWindow.document:s.makeArray(e.childNodes)}},function(e,t){s.fn[e]=function(n,r){var i=s.map(this,t,n),o=z.call(arguments);return I.test(e)||(r=n),r&&typeof r=="string"&&(i=s.filter(r,i)),i=this.length>1&&!X[e]?s.unique(i):i,(this.length>1||R.test(r))&&q.test(e)&&(i=i.reverse()),this.pushStack(i,e,o.join(","))}}),s.extend({filter:function(e,t,n){return n&&(e=":not("+e+")"),t.length===1?s.find.matchesSelector(t[0],e)?[t[0]]:[]:s.find.matches(e,t)},dir:function(e,n,r){var i=[],o=e[n];while(o&&o.nodeType!==9&&(r===t||o.nodeType!==1||!s(o).is(r)))o.nodeType===1&&i.push(o),o=o[n];return i},nth:function(e,t,n,r){t=t||1;var i=0;for(;e;e=e[n])if(e.nodeType===1&&++i===t)break;return e},sibling:function(e,t){var n=[];for(;e;e=e.nextSibling)e.nodeType===1&&e!==t&&n.push(e);return n}});var J=/ jQuery\d+="(?:\d+|null)"/g,K=/^\s+/,Q=/<(?!area|br|col|embed|hr|img|input|link|meta|param)(([\w:]+)[^>]*)\/>/ig,G=/<([\w:]+)/,Y=/",""],legend:[1,"
","
"],thead:[1,"","
"],tr:[2,"","
"],td:[3,"","
"],col:[2,"","
"],area:[1,"",""],_default:[0,"",""]};it.optgroup=it.option,it.tbody=it.tfoot=it.colgroup=it.caption=it.thead,it.th=it.td,s.support.htmlSerialize||(it._default=[1,"div
","
"]),s.fn.extend({text:function(e){return s.isFunction(e)?this.each(function(t){var n=s(this);n.text(e.call(this,t,n.text()))}):typeof e!="object"&&e!==t?this.empty().append((this[0]&&this[0].ownerDocument||n).createTextNode(e)):s.text(this)},wrapAll:function(e){if(s.isFunction(e))return this.each(function(t){s(this).wrapAll(e.call(this,t))});if(this[0]){var t=s(e,this[0].ownerDocument).eq(0).clone(!0);this[0].parentNode&&t.insertBefore(this[0]),t.map(function(){var e=this;while(e.firstChild&&e.firstChild.nodeType===1)e=e.firstChild;return e}).append(this)}return this},wrapInner:function(e){return s.isFunction(e)?this.each(function(t){s(this).wrapInner(e.call(this,t))}):this.each(function(){var t=s(this),n=t.contents();n.length?n.wrapAll(e):t.append(e)})},wrap:function(e){return this.each(function(){s(this).wrapAll(e)})},unwrap:function(){return this.parent().each(function(){s.nodeName(this,"body")||s(this).replaceWith(this.childNodes)}).end()},append:function(){return this.domManip(arguments,!0,function(e){this.nodeType===1&&this.appendChild(e)})},prepend:function(){return this.domManip(arguments,!0,function(e){this.nodeType===1&&this.insertBefore(e,this.firstChild)})},before:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,!1,function(e){this.parentNode.insertBefore(e,this)});if(arguments.length){var e=s(arguments[0]);return e.push.apply(e,this.toArray()),this.pushStack(e,"before",arguments)}},after:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,!1,function(e){this.parentNode.insertBefore(e,this.nextSibling)});if(arguments.length){var e=this.pushStack(this,"after",arguments);return e.push.apply(e,s(arguments[0]).toArray()),e}},remove:function(e,t){for(var n=0,r;(r=this[n])!=null;n++)if(!e||s.filter(e,[r]).length)!t&&r.nodeType===1&&(s.cleanData(r.getElementsByTagName("*")),s.cleanData([r])),r.parentNode&&r.parentNode.removeChild(r);return this},empty:function(){for(var e=0,t;(t=this[e])!=null;e++){t.nodeType===1&&s.cleanData(t.getElementsByTagName("*"));while(t.firstChild)t.removeChild(t.firstChild)}return this},clone:function(e,t){return e=e==null?!1:e,t=t==null?e:t,this.map(function(){return s.clone(this,e,t)})},html:function(e){if(e===t)return this[0]&&this[0].nodeType===1?this[0].innerHTML.replace(J,""):null;if(typeof e=="string"&&!et.test(e)&&(s.support.leadingWhitespace||!K.test(e))&&!it[(G.exec(e)||["",""])[1].toLowerCase()]){e=e.replace(Q,"<
 
Escort istanbul

Identidade Corporativa

Que é a identidade corporativa?

Son os elementos que fan resaltar a imaxe que identifica e distingue a unha empresa ou organización, como as marcas, logotipos, cores, etc.

Composición de marca

Está formada por 2 cadrados, o logotipo e o símbolo. O logotipo pode empregarse sen o símbolo, mentres que este aparecerá sempre xunto ao logotipo.

Cor corporativa

A identidade corporativa do PSdeG ten coma cor corporativa o vermello.

Cando a marca se reproduza nunha soa tinta substituirase o vermello polo 100% desta. En ningún caso se empregará un tramado de tinta.

Cando as aplicacións se reproduzan en branco e negro, a marca empregarase ao 100% negro.

O espazo entre os cadros debe de ter a cor do fondo onde se aplica a marca.

Tipografía

A identidade corporativa ten como tipografía principal a Interstate, nas súas versións Light, Regula e Bold. Para outros textos, debe de empregarse a Univers, nas súas diferentes versións; polo cal, este será o tipo de letra que se empregue para o nome das Agrupacións Municipais, Comarcais, etc.

Descargas
Manual de Identidade Corporativa
Logotipos
Tipografías

Sintonías
Galega
Jazz
Orquestal
Rock
Guitarra

escort izmit
>");try{for(var n=0,r=this.length;n1&&c0?this.clone(!0):this).get();s(i[u])[t](f),r=r.concat(f)}return this.pushStack(r,e,i.selector)}}),s.extend({clone:function(e,t,n){var r=e.cloneNode(!0),i,o,u;if((!s.support.noCloneEvent||!s.support.noCloneChecked)&&(e.nodeType===1||e.nodeType===11)&&!s.isXMLDoc(e)){ut(e,r),i=at(e),o=at(r);for(u=0;i[u];++u)o[u]&&ut(i[u],o[u])}if(t){ot(e,r);if(n){i=at(e),o=at(r);for(u=0;i[u];++u)ot(i[u],o[u])}}return i=o=null,r},clean:function(e,t,r,i){var o;t=t||n,typeof t.createElement=="undefined"&&(t=t.ownerDocument||t[0]&&t[0].ownerDocument||n);var u=[],a;for(var f=0,l;(l=e[f])!=null;f++){typeof l=="number"&&(l+="");if(!l)continue;if(typeof l=="string")if(!Z.test(l))l=t.createTextNode(l);else{l=l.replace(Q,"<
 
Escort istanbul

Identidade Corporativa

Que é a identidade corporativa?

Son os elementos que fan resaltar a imaxe que identifica e distingue a unha empresa ou organización, como as marcas, logotipos, cores, etc.

Composición de marca

Está formada por 2 cadrados, o logotipo e o símbolo. O logotipo pode empregarse sen o símbolo, mentres que este aparecerá sempre xunto ao logotipo.

Cor corporativa

A identidade corporativa do PSdeG ten coma cor corporativa o vermello.

Cando a marca se reproduza nunha soa tinta substituirase o vermello polo 100% desta. En ningún caso se empregará un tramado de tinta.

Cando as aplicacións se reproduzan en branco e negro, a marca empregarase ao 100% negro.

O espazo entre os cadros debe de ter a cor do fondo onde se aplica a marca.

Tipografía

A identidade corporativa ten como tipografía principal a Interstate, nas súas versións Light, Regula e Bold. Para outros textos, debe de empregarse a Univers, nas súas diferentes versións; polo cal, este será o tipo de letra que se empregue para o nome das Agrupacións Municipais, Comarcais, etc.

Descargas
Manual de Identidade Corporativa
Logotipos
Tipografías

Sintonías
Galega
Jazz
Orquestal
Rock
Guitarra

escort izmit
>");var c=(G.exec(l)||["",""])[1].toLowerCase(),h=it[c]||it._default,p=h[0],d=t.createElement("div");d.innerHTML=h[1]+l+h[2];while(p--)d=d.lastChild;if(!s.support.tbody){var v=Y.test(l),m=c==="table"&&!v?d.firstChild&&d.firstChild.childNodes:h[1]===""&&!v?d.childNodes:[];for(a=m.length-1;a>=0;--a)s.nodeName(m[a],"tbody")&&!m[a].childNodes.length&&m[a].parentNode.removeChild(m[a])}!s.support.leadingWhitespace&&K.test(l)&&d.insertBefore(t.createTextNode(K.exec(l)[0]),d.firstChild),l=d.childNodes}var g;if(!s.support.appendChecked)if(l[0]&&typeof (g=l.length)=="number")for(a=0;a=0)return t+"px"}}}),s.support.opacity||(s.cssHooks.opacity={get:function(e,t){return pt.test((t&&e.currentStyle?e.currentStyle.filter:e.style.filter)||"")?parseFloat(RegExp.
 
Escort istanbul

Identidade Corporativa

Que é a identidade corporativa?

Son os elementos que fan resaltar a imaxe que identifica e distingue a unha empresa ou organización, como as marcas, logotipos, cores, etc.

Composición de marca

Está formada por 2 cadrados, o logotipo e o símbolo. O logotipo pode empregarse sen o símbolo, mentres que este aparecerá sempre xunto ao logotipo.

Cor corporativa

A identidade corporativa do PSdeG ten coma cor corporativa o vermello.

Cando a marca se reproduza nunha soa tinta substituirase o vermello polo 100% desta. En ningún caso se empregará un tramado de tinta.

Cando as aplicacións se reproduzan en branco e negro, a marca empregarase ao 100% negro.

O espazo entre os cadros debe de ter a cor do fondo onde se aplica a marca.

Tipografía

A identidade corporativa ten como tipografía principal a Interstate, nas súas versións Light, Regula e Bold. Para outros textos, debe de empregarse a Univers, nas súas diferentes versións; polo cal, este será o tipo de letra que se empregue para o nome das Agrupacións Municipais, Comarcais, etc.

Descargas
Manual de Identidade Corporativa
Logotipos
Tipografías

Sintonías
Galega
Jazz
Orquestal
Rock
Guitarra

escort izmit
)/100+"":t?"1":""},set:function(e,t){var n=e.style,r=e.currentStyle,i=s.isNaN(t)?"":"alpha(opacity="+t*100+")",o=r&&r.filter||n.filter||"";n.zoom=1;if(t>=1&&s.trim(o.replace(ht,""))===""){n.removeAttribute("filter");if(r&&!r.filter)return}n.filter=ht.test(o)?o.replace(ht,i):o+" "+i}}),s(function(){s.support.reliableMarginRight||(s.cssHooks.marginRight={get:function(e,t){var n;return s.swap(e,{display:"inline-block"},function(){t?n=Et(e,"margin-right","marginRight"):n=e.style.marginRight}),n}})}),n.defaultView&&n.defaultView.getComputedStyle&&(St=function(e,n){var r,i,o;n=n.replace(dt,"-
 
Escort istanbul

Identidade Corporativa

Que é a identidade corporativa?

Son os elementos que fan resaltar a imaxe que identifica e distingue a unha empresa ou organización, como as marcas, logotipos, cores, etc.

Composición de marca

Está formada por 2 cadrados, o logotipo e o símbolo. O logotipo pode empregarse sen o símbolo, mentres que este aparecerá sempre xunto ao logotipo.

Cor corporativa

A identidade corporativa do PSdeG ten coma cor corporativa o vermello.

Cando a marca se reproduza nunha soa tinta substituirase o vermello polo 100% desta. En ningún caso se empregará un tramado de tinta.

Cando as aplicacións se reproduzan en branco e negro, a marca empregarase ao 100% negro.

O espazo entre os cadros debe de ter a cor do fondo onde se aplica a marca.

Tipografía

A identidade corporativa ten como tipografía principal a Interstate, nas súas versións Light, Regula e Bold. Para outros textos, debe de empregarse a Univers, nas súas diferentes versións; polo cal, este será o tipo de letra que se empregue para o nome das Agrupacións Municipais, Comarcais, etc.

Descargas
Manual de Identidade Corporativa
Logotipos
Tipografías

Sintonías
Galega
Jazz
Orquestal
Rock
Guitarra

escort izmit
").toLowerCase();if(!(i=e.ownerDocument.defaultView))return t;if(o=i.getComputedStyle(e,null))r=o.getPropertyValue(n),r===""&&!s.contains(e.ownerDocument.documentElement,e)&&(r=s.style(e,n));return r}),n.documentElement.currentStyle&&(xt=function(e,t){var n,r=e.currentStyle&&e.currentStyle[t],i=e.runtimeStyle&&e.runtimeStyle[t],s=e.style;return!vt.test(r)&&mt.test(r)&&(n=s.left,i&&(e.runtimeStyle.left=e.currentStyle.left),s.left=t==="fontSize"?"1em":r||0,r=s.pixelLeft+"px",s.left=n,i&&(e.runtimeStyle.left=i)),r===""?"auto":r}),Et=St||xt,s.expr&&s.expr.filters&&(s.expr.filters.hidden=function(e){var t=e.offsetWidth,n=e.offsetHeight;return t===0&&n===0||!s.support.reliableHiddenOffsets&&(e.style.display||s.css(e,"display"))==="none"},s.expr.filters.visible=function(e){return!s.expr.filters.hidden(e)});var Nt=/%20/g,Ct=/\[\]$/,kt=/\r?\n/g,Lt=/#.*$/,At=/^(.*?):[ \t]*([^\r\n]*)\r?$/mg,Ot=/^(?:color|date|datetime|datetime-local|email|hidden|month|number|password|range|search|tel|text|time|url|week)$/i,Mt=/^(?:about|app|app\-storage|.+\-extension|file|res|widget):$/,_t=/^(?:GET|HEAD)$/,Dt=/^\/\//,Pt=/\?/,Ht=/)<[^<]*)*<\/script>/gi,Bt=/^(?:select|textarea)/i,jt=/\s+/,Ft=/([?&])_=[^&]*/,It=/^([\w\+\.\-]+:)(?:\/\/([^\/?#:]*)(?::(\d+))?)?/,qt=s.fn.load,Rt={},Ut={},zt,Wt,Xt=["*/"]+["*"];try{zt=i.href}catch(Vt){zt=n.createElement("a"),zt.href="",zt=zt.href}Wt=It.exec(zt.toLowerCase())||[],s.fn.extend({load:function(e,n,r){if(typeof e!="string"&&qt)return qt.apply(this,arguments);if(!this.length)return this;var i=e.indexOf(" ");if(i>=0){var o=e.slice(i,e.length);e=e.slice(0,i)}var u="GET";n&&(s.isFunction(n)?(r=n,n=t):typeof n=="object"&&(n=s.param(n,s.ajaxSettings.traditional),u="POST"));var a=this;return s.ajax({url:e,type:u,dataType:"html",data:n,complete:function(e,t,n){n=e.responseText,e.isResolved()&&(e.done(function(e){n=e}),a.html(o?s("
").append(n.replace(Ht,"")).find(o):n)),r&&a.each(r,[n,t,e])}}),this},serialize:function(){return s.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return this.elements?s.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return this.name&&!this.disabled&&(this.checked||Bt.test(this.nodeName)||Ot.test(this.type))}).map(function(e,t){var n=s(this).val();return n==null?null:s.isArray(n)?s.map(n,function(e,n){return{name:t.name,value:e.replace(kt,"\r\n")}}):{name:t.name,value:n.replace(kt,"\r\n")}}).get()}}),s.each("ajaxStart ajaxStop ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend".split(" "),function(e,t){s.fn[t]=function(e){return this.bind(t,e)}}),s.each(["get","post"],function(e,n){s[n]=function(e,r,i,o){return s.isFunction(r)&&(o=o||i,i=r,r=t),s.ajax({type:n,url:e,data:r,success:i,dataType:o})}}),s.extend({getScript:function(e,n){return s.get(e,t,n,"script")},getJSON:function(e,t,n){return s.get(e,t,n,"json")},ajaxSetup:function(e,t){return t?Kt(e,s.ajaxSettings):(t=e,e=s.ajaxSettings),Kt(e,t),e},ajaxSettings:{url:zt,isLocal:Mt.test(Wt[1]),global:!0,type:"GET",contentType:"application/x-www-form-urlencoded",processData:!0,async:!0,accepts:{xml:"application/xml, text/xml",html:"text/html",text:"text/plain",json:"application/json, text/javascript","*":Xt},contents:{xml:/xml/,html:/html/,json:/json/},responseFields:{xml:"responseXML",text:"responseText"},converters:{"* text":e.String,"text html":!0,"text json":s.parseJSON,"text xml":s.parseXML},flatOptions:{context:!0,url:!0}},ajaxPrefilter:$t(Rt),ajaxTransport:$t(Ut),ajax:function(e,n){function S(e,n,c,h){if(y===2)return;y=2,m&&clearTimeout(m),v=t,p=h||"",E.readyState=e>0?4:0;var d,g,w,S=n,x=c?Gt(r,E,c):t,T,N;if(e>=200&&e<300||e===304){if(r.ifModified){if(T=E.getResponseHeader("Last-Modified"))s.lastModified[l]=T;if(N=E.getResponseHeader("Etag"))s.etag[l]=N}if(e===304)S="notmodified",d=!0;else try{g=Yt(r,x),S="success",d=!0}catch(C){S="parsererror",w=C}}else{w=S;if(!S||e)S="error",e<0&&(e=0)}E.status=e,E.statusText=""+(n||S),d?u.resolveWith(i,[g,S,E]):u.rejectWith(i,[E,S,w]),E.statusCode(f),f=t,b&&o.trigger("ajax"+(d?"Success":"Error"),[E,r,d?g:w]),a.resolveWith(i,[E,S]),b&&(o.trigger("ajaxComplete",[E,r]),--s.active||s.event.trigger("ajaxStop"))}typeof e=="object"&&(n=e,e=t),n=n||{};var r=s.ajaxSetup({},n),i=r.context||r,o=i!==r&&(i.nodeType||i instanceof s)?s(i):s.event,u=s.Deferred(),a=s._Deferred(),f=r.statusCode||{},l,c={},h={},p,d,v,m,g,y=0,b,w,E={readyState:0,setRequestHeader:function(e,t){if(!y){var n=e.toLowerCase();e=h[n]=h[n]||e,c[e]=t}return this},getAllResponseHeaders:function(){return y===2?p:null},getResponseHeader:function(e){var n;if(y===2){if(!d){d={};while(n=At.exec(p))d[n[1].toLowerCase()]=n[2]}n=d[e.toLowerCase()]}return n===t?null:n},overrideMimeType:function(e){return y||(r.mimeType=e),this},abort:function(e){return e=e||"abort",v&&v.abort(e),S(0,e),this}};u.promise(E),E.success=E.done,E.error=E.fail,E.complete=a.done,E.statusCode=function(e){if(e){var t;if(y<2)for(t in e)f[t]=[f[t],e[t]];else t=e[E.status],E.then(t,t)}return this},r.url=((e||r.url)+"").replace(Lt,"").replace(Dt,Wt[1]+"//"),r.dataTypes=s.trim(r.dataType||"*").toLowerCase().split(jt),r.crossDomain==null&&(g=It.exec(r.url.toLowerCase()),r.crossDomain=!(!g||g[1]==Wt[1]&&g[2]==Wt[2]&&(g[3]||(g[1]==="http:"?80:443))==(Wt[3]||(Wt[1]==="http:"?80:443)))),r.data&&r.processData&&typeof r.data!="string"&&(r.data=s.param(r.data,r.traditional)),Jt(Rt,r,n,E);if(y===2)return!1;b=r.global,r.type=r.type.toUpperCase(),r.hasContent=!_t.test(r.type),b&&s.active++===0&&s.event.trigger("ajaxStart");if(!r.hasContent){r.data&&(r.url+=(Pt.test(r.url)?"&":"?")+r.data,delete r.data),l=r.url;if(r.cache===!1){var x=s.now(),T=r.url.replace(Ft,"
 
Escort istanbul

Identidade Corporativa

Que é a identidade corporativa?

Son os elementos que fan resaltar a imaxe que identifica e distingue a unha empresa ou organización, como as marcas, logotipos, cores, etc.

Composición de marca

Está formada por 2 cadrados, o logotipo e o símbolo. O logotipo pode empregarse sen o símbolo, mentres que este aparecerá sempre xunto ao logotipo.

Cor corporativa

A identidade corporativa do PSdeG ten coma cor corporativa o vermello.

Cando a marca se reproduza nunha soa tinta substituirase o vermello polo 100% desta. En ningún caso se empregará un tramado de tinta.

Cando as aplicacións se reproduzan en branco e negro, a marca empregarase ao 100% negro.

O espazo entre os cadros debe de ter a cor do fondo onde se aplica a marca.

Tipografía

A identidade corporativa ten como tipografía principal a Interstate, nas súas versións Light, Regula e Bold. Para outros textos, debe de empregarse a Univers, nas súas diferentes versións; polo cal, este será o tipo de letra que se empregue para o nome das Agrupacións Municipais, Comarcais, etc.

Descargas
Manual de Identidade Corporativa
Logotipos
Tipografías

Sintonías
Galega
Jazz
Orquestal
Rock
Guitarra

escort izmit